Cisco IOS softver

Cisco router nevie pracovať bez IOS. Každý CISCO router má vopred danú boot-up sekvenciu pre nahrávanie IOS
5.1.1. Postupnosť sekvencií pri zapnutí routra


cisco

Hlavnou úlohou routra je zabezpečiť smerovacie
operácie.
Pri spustení routra sa vykonávajú nasledovné
operácie:

 1. otestovanie hardwaru routra
 2. nájdenie a nahranie Cisco IOS softwaru
 3. nájdenie a aplikovanie konfiguračných pravidiel

5.1.2. Ako Cisco zariadenia hľadajú a nahrávajú IOS
Predvolený zdroj Cisco IOS je závislý na hardwarovej platforme, ale zvyčajne sa najskôr pozrie do boot system
commands uloženom v NVRAM.
Nastavenia konfiguračného registra umožňuje nasledovné alternatívy:

 1. príkaz v boot system commands, určí postupnosť hľadania zdroja
 2. pri neprítomnosti príkazu v boot system commands, využije sa IOS vo FLASH pamäti
 3. ak je FLASH pamäť prázdna, router sa pokúsi použiť TFTP na nahranie imige zo siete. Router využije hodnoty z konfiguračného registra na určenie názvu súboru image uloženom na sieťovom serveri.

5.1.3. Využitie boot system príkazu
Sekvencia hľadania Cisco IOS:

 1. Flash pamäť, výhoda zavedenia Cisco IOS z FLASH je, že nie je citlivá na zlyhanie siete, počas nahrávania image z TFTP príklad: v GKM, boot system flash meno_súboru
 2. sieťový server, ak je image poškodený počas prenosu, systém nebude zavedený príklad: v GKM, boot system tftp meno_súboru ip adresa
 3. ROM, ak FLASH je poškodená alebo zlyhalo zavedenie z TFTP, je to obmedzený verzia, býva taká stará, ako ROM, teda od kúpy alebo výmeny. príklad: v GKM, boot system rom

copy running-config startup-config – ukladá konfiguráciu z RAM do NVRAM
5.1.4. Konfiguračný register
Udáva v akom poradí hľadá systémové zavádzacie informácie.
config-register – v GKM, zmena konfiguračného registra, zadáva sa hexa číslo, je to 16 bitový register
v NVRAM, dolné 4 bity hovoria o spôsobe bootovania
show version – v poslednom riadku je zobrazený aktuálny stav konfiguračného registra
Smernice pre zmenu konfiguračného registra:

 1. vstup do ROM monitor módu, nastavím KR na 0xnnn0, v ROM monitore zavediem IOS manuálne použitím príkazu b
 2. na nakonfigurovanie na automatické bootovanie nastavím KR na 0xnnn1
 3. na nakonfigurovanie systému, aby nahliadol do boot system commands v NVRAM, zmením KR z 0xnnn2 na 0xnnnF

cisco

Defautl býva využitie boot system commands v NVRAM


5.1.5. Problémy pri zlyhaní bootu IOS
Zlyhanie zavedenia IOS môže spôsobiť:

 1. konfiguračný súbor chýba, alebo je nesprávny údaj v boot system
 2. nesprávne nastavená hodnota konfiguračného registra
 3. poškodený flash image
 4. hardwarové zlyhanie

Pri bootovaní routra sa číta hodnota v boot system v konfiguračnom súbore, práve táto hodnota môže donútiť router nabootovať z iného image uloženého vo FLASH. show running-config – v hornej časti je možné vyčítať údaj z boot system show version - v dolnej časti aktuálny stav konfiguračného registra Zobrazenie chybových správ pri poškodenom image:
open: read error...requested 0x4 bytes, got 0x0 trouble reading device magic number boot: cannot open "flash:"
boot: cannot determine first file name on device "flash:" Ak sa nezobrazí žiadna chybová správa a nezavedie sa IOS, ide pravdepodobne o hardwarovú chybu.
5.2.1. Prehliadanie Cisco IOS systému
Na prácu routrov a prepínačov je potrebný software, ten vyžaduje OS a konfiguráciu.
Cisco Internetwork Operating System (IOS) – obsahujú ho skoro všetky Cisco zariadenia, umožňuje hardwaru
prepínacie a smerovacie funkcie. Býva veľký niekoľko MB.
Konfiguračný súbor alebo konfig: určujú, či zariadenie bude svič alebo smerovač. Veľkosť niekoľko 100 bitov
Definované funkcie v konfigu:

 1. IP adresa rozhrania
 2. smerovací protokol
 3. sieť Umiestnenie jednotlivých softwarových komponentov:
 4. RAM, bežiaca konfigurácia
 5. NVRAM, startup konfiguration
 6. FLASH, IOS image, môže sa upgradovať, môže obsahovať viac IOS

Vo veľa architektúrach routrov je kopírovaný IOS z FLASH do RAM, konfiguračný súbor sa pri bootovaní tiež zavádza do RAM. Config:
running, uložený v RAM po nabootovaní startup, uložený v NVRAM


cisco

IFS používajú URL konvenciu na špecifikovanie súboru na sieťovom zariadení a na sieti. Určujú umiestnenie konfiguračných súborov

Od verzie 12 existuje unifikované rozhranie Cisco IOS File System(IFS) pre všetky súborové systémy, ktoré smerovač podporuje:


cisco

5.2.2. Názvová konvencia súborov s Cisco IOS
c2600  -  js  -  l  -  121  -  3.bin
i        typ verzie(12.13)
▼      súborový formát(nekomprimovaný)
ičrty(podnikový s rozšírenou kapacitou)
hardwarová platforma (2600)
-      na odlíšenie rôznych verzií
5.2.3. Správa konfiguračného súboru cez TFTP
Proces zálohy bežiacej konfigurácie na TFTP:

 1. copy running-config tftp - zadám príkaz na skopírovanie bežiacej kon. na tftp v privilegovanom EM
 2. zadám IP adresu tftp servera
 3. pridelím meno alebo akceptujem preddefinované meno
 4. potvrdím yes

proces obnovy konfigurácie z TFTP servera:

 1. copy tftp running-config, kopíruje z tftp do bežiacej konfigurácie
 2. zadám IP adresu TFTP servera, odkiaľ budem obnovovať súbor
 3. zadám meno, alebo akceptujem predefinované
 4. potvrdím meno konf. súboru a dresu servera

5.2.4. Správa konfiguračný súborov použitím copy a paste
Inou cestou zálohy je kopírovanie zachytenie príkazu show running-config. Je tom možné zrealizovať v terminálovej sesion kopírovaním textu a uložením do súboru. Postup zachytenia textu v hyperterminály:

 1. v menu transfer vyberieme položku capture text
 2. špecifikujeme meno súboru, kam sa daný text bude zachytávať
 3. zachytávanie aktivujeme tlačidlom štart
 4. zobrazenie konfigurácie zrealizujeme cez príkaz: show running-config
 5. stlačíme medzerník pri zobrazení výzvy : more

-        ukončenie zachytávania po ukončení výpisu konfigurácie zrealizujeme cez Transfer/Capture Text/Stop
Po ukončení zachytávanie je nutné odstrániť prebytočný text. Komentáre sa pridávajú za znak „!“.
Text je možné editovať napríklad cez notepad. Odstránime nasledujúce riadky:

 1. show running-config
 2. Building configuration...
 3. Current configuration:
 4. - More -
 5. Any lines that appear after the word "End"

Na konci každej sekcie rozhrania pridám príkaz no shutdown, len u zapnutých zariadení. Uložím súbor. Obnova konfigurácie:
- Pred obnovou konfigurácie je potrebné zmazať starú a reštartovať router.
erase startup-config - zmazanie aktuálnej konfigurácie reload - reštartovanie routra

 1. spustím GKM
 2. V hyperterminály Transfer > Send Text File, vyberiem meno súboru s uloženou konfiguráciou
 3. pozorujem, či nenastali chyby
 4. opustím GKM
 5. Uložím bežiacu konfiguráciu

5.2.5. Správa IOS image cez TFTP
Pred zmenou IOS je vhodné urobiť zálohu, napríklad na server s bežiacim TFTP. copy flash tftp - záloha IOS na TFTP server v privilegovanom EM.


Zmena IOS cez príkaz copy tftp flash

 1. router vyžiada IP adresu servera, zadanie mena súboru
 2. router môže zmazať FLASH, vypísaním erase flash a čaká na potvrdenie, väčšinou pri nedostatočne veľkej FLESH pre nový image
 3. pri mazaní flash sa zobrazuje písmenko „e“
 4. pri kopírovaní IOS image sa zobrazujú „!“, po úspešnom prenose sa ešte nový IOS verifikuje.

5.2.6. Správa obrazu IOS použitím Xmodemu.
Ak je IOS poškodený, je ho možné obnoviť v ROMmon mode. Identifikácia: rommon 1 >
Prvým krokom je identifikovať, prečo nebol IOS zavedený z FLASH, môže byť poškodený alebo môže chýbať.
dir flash – preskúmanie obsahu hlash
Ak sa zdá, že image je OK, skúsime ho zaviesť
boot flash: command – nahratie IOS od pamäte, príklad: rommon 1>boot flash:c2600-is-mz.121-5
Ak sa IOS zavedie, je potrebné preskúmať, prečo sa router spustil v ROMmom móde. Postup overovania:

 1. príkazom: show version, overím konfiguračný register
 2. ak je KR ok, overím konfiguráciu pri spúšťaní cez príkaz: show startup-config, či router nie je boot system command navolený rommon mód.
 3. ak router nenabootoval z image, je potrebné nahrať nový obraz IOS, je ho možné obnoviť cez TFTP alebo cez Xmodem

Postup nahrávanie cez Xmodem v ROMmon:
-       potrebujeme súbor s IOS a terminálový program, napr. HyperTerminal, je možné použiť prednadstavenú
rýchlosť 9600 bps, prípadne zvýšiť na 115200 bps na zvýšenie rýchlosti
confreg – zmena konzolovej rýchlosti v ROMmod móde, router sa začne vypytovať, pri zobrazení otázky: “change console baud rate? y/n [n]:”, zadám Y a na nasledujúcom riadku zvolí, požadovanú rýchlosť xmodem -c image_file_name – v ROMmode obnova IOS software z PC. c – kontrola CRC
-       teraz potrebujem v terminálovej emulácii spustiť Xmodem prenos. V Hyperterminály zadám: Transfer >
Send File, zadám správny súbor, vyberiem Xmodem ako protokol a spustím štart prenosu.
-        po úspešnom prenose treba ešte nastaviť rýchlosť prenosu a nastaviť konfiguračný register na 0x2102
config-register 0x2102 – v privilegovanom EM, zmena konfiguračného registra
5.2.7. Prostredie premenných
Obnova IOS môže byť realizovaná aj cez TFTP, čo je rýchlejšie, ako ce Xmodem. Najskôr je nutné skonfigurovať router cez príkaz set a potom zadať príkaz tftpdnld na zrealizovanie prenosu. V ROMmon móde sú veľmi limitované funkcie, nie je žiadny konfiguračný súbor, nie sú pridelené žiadne IP a TFTP prenos funguje len na 1. LAN porte. Postup konfigurácie rozhrania: !!!VŠETKO VEĽKÝM!!!
cisco
tftpdnld – spustenie downloadu image.
Po úspešnom downloade treba router reštartnúť zadaním „i
5.2.8. Verifikácia súborového systému
show version - vypíše odkiaľ a z ktorého súboru bol zavedený IOS –    Celkovú kapacitu a voľné bajty vo flash –    Obsah konfiguračného registra
showflash –    vypíše celkovú kapacitu, voľné a obsadené bajty vo flash –    súbory + ich veľkosti, ktoré sú uložené vo flash