EIGRP

3.1.1. Porovnanie EIGRP s IGRP
EIGRP bol vytvorený v roku 1994 ako proprietálny CISCO protokol v rámci AS, ktorý je rozšírením
IGRP.
rýchlejšiu konvergenciu než IRGP.
Porovnanie v kategóriách:

 1. mód kompatibility, EIGRP je spätne kompatibilné s IGRP
 2. rovnaká ako pre IGRP, metrika = oneskorenie + šírka pásma
 3. počet hopov pri EIGRP = 224 a pri IGRP = 255
 4. automatická redistribúcia smerovacích tabuliek v rámci AS

EIGRP bude pridávať smerovanie naučené od IGRP ako externé, pretože nebolo originálne naučené od EIGRP routrov.


cisco

cisco

show ip route – príkaz na zobrazenie smerovacej tabuľky, D je označenie pre EIGRP, D EX je smerovanie naučené od IGRP
3.1.2. EIGRP koncept a terminológia
EIGRP routre ukladajú naučené smerovania do tabuliek. Udržiavajú 3 tabuľky:

 1. tabuľku susedov, sú v nej všetci EIGRP susedné routre. Po nájdení nového suseda je zaznamenaná informácia o adrese a o rozhraní suseda. Táto informácia je uložená v dátovej štruktúre susedov. Keď sused pošle hello paket, oznámi v ňom hold time, po uplynutí tohto času je sused označený ako nedosiahnuteľný a zmeny musia byť prepočítané do novej topológie. show ip eigrp neighbors – zobrazí všetkých IEGRP susedov
 2. topologickú tabuľku, tvoria ju všetky smerovacie tabuľky v AS. Diffusing Update Algorithm (DUAL), použije informácie z tabuľky susedov a topologickej tabuľky na výpočet nižšej ceny smerovania do každého cieľového miesta. show ip route eigrp – zobrazenie topologickej tabuľky
 3. smerovaciu tabuľku, udržiavajú najlepšiu cestu do cieľa. successor (následník), je susedný router na ceste do daného cieľa

feasible successor (FS), možný náhradník je náhradník smerovania, má tiež prístup do danej siete z inou metrikou, je zaznamenaný v topologickej tabuľke. Cena možných susedov je vypočítaný od vzdialenosti routra k cieľu.
cisco


Obsah topologickej tabuľky:

 1. Feasible distance (FD is 2195456) 200.10.10.10, prijateľná vzdialenosť je najnižšia vypočítaná metrika do každého cieľa. Napríklad pre 32.0.0.0 je FD 90.
 2. Route source (via 200.10.10.10), je identifikačné číslo routra, ktorý oznámil smerovanie
 3. Reported distance (FD/RD), oznámenie o vzdialenosti o dĺžke cesty k špecifickému cieľu, napr. RD pre 32.0.0.0 je 2195456
 4. Interface information, označuje rozhranie, cez ktoré je cieľ dosiahnuteľný
 5. Route status, je označené ako pasívne (P), čo znamená , že smerovanie je pripravené na použitie, alebo aktívne (A), smerovanie musí byť prepočítané cez DUAL.

Interné smerovanie – v rámci AS
Externé smerovanie – mimo AS, smerovacie informácie naučené od iného smerovacieho protokolu
ako RIP, IGRP
3.1.3.          Charakteristika EIGRP
EIGRP je rozšírený vektorový smerovací protokol a pôsobí ako protokol stavu linky pri aktualizácii
susedov a údržbe smerovacích informácií
Výhody oproti jednoduchému vzdialenostnému vektorovému protokolu:

 1. rýchla konvergencia
 2. efektívne využitie šírky pásma
 3. podpora VLMS a CIDR
 4. podpora sieťovej vrstvy
 5. nezávislosť od smerovaných protokolov

Pri EIGRP efektívne využije šírky pásma pri stabilnej sieti. Pri aktualizáciách sa posielajú len zmeny namiesto celých smerovacích tabuliek. Toto posielanie je odlišné od OSPF, aktualizácie sa zasielajú len na routre, ktoré túto informáciu potrebujú. Preto sa im tiež hovorí ohraničené aktualizácie. Podporované protokoly:

 1. IP
 2. IPX
 3. AppleTalk

3.1.4.          Technológia EIGRP
Nové technológie:

 1. zistenie susedov a obnova
 2. spoľahlivý transportný protokol
 3. algoritmus DUAL
 4. protokolovo závislé moduly

Jednoduché vzdialenostné smerovacie protokoly, ako IGRP alebo RIP, nevytvárajú vzťahy so susedmi. Naopak EIGRP aktívne vytvárajú vzťahy so svojimi susedmi, podobne ako je tomu u OSPF. EIGRP routre vysielajú hello pakety susedným routrom každých 5 sekúnd, slúžia na overenie stavu linky. Vytváranie susedov:

 1. dynamicky sa učia o nových routroch pripojených na sieť
 2. identifikujú routre, ktoré sú nedosiahnuteľné alebo nefunkčné
 3. identifikujú routre, ktoré boli nedosiahnuteľné

Reliable Transport Protocol (RTP) – spoľahlivý protokol pre doručovanie EIGRP paketov, nie je závislý na IP protokole
cisco


EIGRP si vytvárajú topologickú databázu a databázu susedov, obidve sa využívajú pre DUAL. Pri výpadku linky DUAL hľadá alternatívnu cestu, alebo možného suseda v topologickej databáze. IP-EIGRP modul:

 1. posiela a prijíma EIGRP pakety, ktoré nesú IP data
 2. oznamuje DUAL o nových prijatých IP informáciách
 3. spravuje smerovaciu tabuľku
 4. redistribuuje smerovacie informáciu

3.1.5. Dátová štruktúra EIRGP


1 Cisco - Subngtj_____________

 

 

 

Ro.]t.er#show   ip eLtjrp neighbors

 

 

 

IP-ZIÍnFir   nRiqhhcjrs   far   process   100

 

 

 

 

JL       iVdúl^ss                                            InttĽfact

H^ld Upnime      ERTT

Cnt Nqjn

 

 

2       200.10.10.10                             Ssl

13  00:19:09      26

200     0     10

 

 

1       200.10.10,5                               SeO

12   03:31:36       50

300     0     39

 

 

0       199.55.32.10                             EtO

11   03:31:40       10

200     0     40

 

 

------------------------------------------------

-------------------------

 

Typy EIGRP paketov:

 1. Hello – na prieskum a overenie
 2. potvrdzovacie (Acknowledgment)
 3. aktualizačné (Update)
 4. požiadavky Query
 5. odpovede (Reply)

Hello interval – routre posielajú aktualizácie pravidelne, je konfigurovatelný. Je závislý na šírke pásma rozhrania. Na IP sieti sú pakety posielané na multicast 224.0.0.10. Tabuľky susedov – sú tu uložené informácie o susedoch.
Sequence Number (Seq No), záznam v tabuľke susedov, označuje posledný paket prijatý od suseda. Hold Time , interval, počas ktorého sa smer udržiava v pasívnom stave, označuje funkčný stav. Ak počas 3 hello intervalov nedostane aktualizáciu, je sused označený ako dole a je potrebné prepočítať smerovaciu tabuľku. Hold Time = 3 x Hello interval
EIGRP používajú potvrdzovacie pakety na potvrdenie príjmu EIGRP paketov počas prenosu. Reliable Transport Protocol (RTP) - /spoľahlivý/ poskytuje spoľahlivú komunikáciu medzi hostami. Odoslaná správa musí byť potvrdená príjemcom. Hello pakety sú posielané ako multicast a odpovede ako unicast. Posielanie Hello paketov:

 1. pri získavaní susedných routrov, pri zapnutí
 2. pri topologických zmenách

Query paket je vysielaný, keď router potrebuje informáciu z jedného alebo všetkých susedov. Reply paket sa používa ako odpoveď na Query.
3.1.6. EIGRP algoritmus
Výsledkom DUAL algoritmu je rýchla konvergencia siete. Každý router má vybudovanú topologickú tabuľku. Topologická tabuľka pozostáva:

 1. smerovacieho protokolu EIGRP
 2. najnižšej ceny smerovania, je nazývané Feasible Distance (FD) /prípustná/

-      cena smerovania susedných routrov zvaná Reported Distance (RD)
successor route (Successor) – preferované smerovanie z topologického hľadiska
feasible successor (FS) – záložné smerovanie


cisco

Router C má successor /následné/
smerovanie cez router B
Router C má feasible /prijateľné/ smerovanie
cez D
Router D má successor /následné/
smerovanie cez router B
Router D nemá feasible smerovanie
Router E má feasible /prijateľné/ smerovanie
cez D
Router E nemá feasible smerovanie


Príklad pri výbere feasible successor pri výpadku z D do B:

 1. ciscoRouter D: cesta cez B je odstránená z topologickej tabuľky. Toto je successor smerovanie. Router D nemá feasible successor. Musí kompletne prepočítať smerovanie
 2. Router C: smerovanie do siete A cez D je dole. Cesta cez D je odstránená z tabuľky.

-     Router D: nemá feasible successor. Musí prepočítať
topológiu siete, cesta do siete ja nastavená na Aktívnu.
Router D pošle paket query na všetkých pripojených
susedov, C a D vyžadujú topologické informácie.
Router C má predchádzajúci záznam pre Router D,
Router D nemá predchádzajúci záznam pre Router E.


nemá 3 a je

-     Router E: smerovanie do siete cez D je dole. Router E
identifikované prijateľné smerovanie, lebo cena Reported Distance pre smerovanie cez C je
rovnaká ako successor pre smerovanie cez D.


cisco

 1. Router E: pošle paket query na C. C odstráni E z tabuľky. Router C pošle D nové smerovanie do siete A.
 2. Router D: stav smerovania do siete A je stále nastavený ako Aktívny, ešte nebol dokončený výpočet. Stále sa čaká na router E

-     Router E: nemá feasible successor do siete A. Nastaví
smerovanie do siete A ako aktívne. Prepočíta sieťovú topológiu. Odstráni z tabuľky záznam
o smerovaní cez D. Pošle query paket na c požadujúc topologické informácie. Router E už má
záznam o ceste cez C z cenou 3, ktorá je zhodná z successor route.


cisco

Router E: nastaví smerovanie cez C ako successor s FD = 4 a RD =3. Prejde z aktívneho do pasívneho stavu. Pošle hello paket z oznámením o novom stave.
Router E: pošle routru D informáciu o topológie E.
Router D: prijme paket z E, vloží tieto data o smerovaní. Toto smerovanie sa stane additional successor, lebo jeho cena je rovnaká , ako smerovanie cez C a RD je menší ne FD z cenou 5.


Konvergencia nastane až po vykonaní DUAL algoritmu na všetkých routroch.


Pravidlá pre feasible successor:
cisco


3.2.1.   Konfigurovanie EIGRP
Kroky pre konfigurovanie EIRGP v IP:

 1. router(config)#router eigrp autonomous-system-number, povolí EIGRP. Číslo AS identifikuje všetky routre vnútri AS.
 2. router(config-router)#network network-number, zadávajú sa siete, ktoré patria do AS a sú priamo pripojené k routru, kde bol príkaz network zadaný.
 3. router(config-if)#bandwidth kilobits, EIGRP routre vyžadujú zadanie šírky pásma
 4. router(config-if)#eigrp log-neighbor-changes, doporučený príkaz CISCO, povoľuje logovanie zmien susedov

3.2.2.   Konfigurovanie sumarizácie EIGRP
Autosumarizácia pri IEGRP prebieha podľa tried, napríklad autosumarizácia pre 2.1.1.0, kde ide
o triedu A, bude 2.0.0.0. To pomáha redukovať veľkosť smerovacích tabuliek.
Pri delení sietí do podsietí je potrebné vypnúť autosumarizáciu.
router(config-router)#no auto-summary, príkaz na vypnutie autosumarizácie
Je možné zadať manuálnu sumarizáciu:
router(config-if)#ip summary-address eigrp autonomous-system-number ip-address mask
administrative-distance


cisco

Príklad:


2446 2.1.0.0 255.255.0.0

RTC(config)#router eigrp 2446 RTC(config-router)#no auto-summary RTC(config-router)#exit RTC(config)#interface serial 0/0 RTC(config-if)#ip summary-address
3.2.3. Základné overovanie EIGRP
Na overovanie sa používajú príkazy show a debug.
show ip eigrp neighbors – zobrazí tabuľku susedov
show ip eigrp interfaces – zobrazí informácie o každom EIGRP rozhraní
show ip eigrp topology – zobrazí všetkých feasible successors v EIGRP topologickej tabuľke


show ip eigrp topology [active | pending | zero successors] – zobrazí všetky smerovania v topologickej tabuľke v závislosti na parametre príkazu
show ip eigrp topology all-links – zobrazí všetky smerovania, nie len feasible successors show ip eigrp traffic – zobrazí počet prijatých a poslaných EIGRP paketov
3.2.4. Vytvorenie tabuľky susedov
V EIGRP je veľmi dôležitá tabuľka susedov. Routre používajú hello pakety na komunikáciu s priľahlými routrami, sú posielané každých 5 sekúnd. Vytváranie susedstva s priľahlými routrami:

 1. dynamicky sa učia o nových routroch
 2. identifikujú routre, ktoré sú nedosiahnuteľné alebo nepracujú
 3. identifikujú routre, ktoré boli nedosiahnuteľné

cisco
Neighbor address – sieťová adresa susedného routra
Hold time – interval pred označením linky ako nedostupnej, pri nedostupnosti akejkoľvek
komunikácie so susedom Smooth Round-Trip Timer (SRTT) – čas potrebný na poslanie a prijatie paketu od suseda, je
použitý na výpočet retransmit interval (RTO). Queue count (Q Cnt) – označuje číslo paketu čakajúceho vo fronte na poslanie Sequence Number (Seq No) – číslo posledného prijatého paketu od suseda
3.2.5. Prieskum smerovania


cisco

EIGRP routre udržiavajú topologické informácie v RAM, vďaka tomu vedia rýchlo zareagovať na topologické zmeny. DUAL algoritmus číta potrebné informácie pre výpočet z topologickej tabuľky a tabuľky susedov. Primárne smerovanie je nazývané successor route, je umiestnené v smerovacej tabuľke a kópia v topologickej tabuľke. DUAL sa pokúsi vypočítať záložné smerovanie pre prípad výpadku successor route, ktoré je nazývané feasible successor route a je umiestnené v topologickej tabuľke.


cisco

3.2.6. Výber cesty


Pri výpadku linky, DUAL sa snaží nájsť
v topologickej tabuľke alternatívnu cestu alebo
feasible successor. Pri nenájdení záznamu je
smerovanie označené ako Aktívne alebo
nepoužiteľné. Sú vyslané query pakety na získanie
topologických informácií pre DUAL.
Po dokončení DUAL je successor route umiestnené
v smerovacej tabuľke.
Smerovanie je označené ako pasívne, teda funkčné.


Obsah topologickej tabuľky:

 1. smerovací protokol alebo EIGRP
 2. najnižšiu cenu smerovania alebo Feasible Distance (FD)

-      cenu smerovania od susedných routrov alebo Reported Distance (RD)
successor route (Successor) – preferované primárne smerovanie
feasible successor (FS) – záložné smerovanie
3.2.7. Údržba smerovacích tabuliek
DUAL algoritmus vkladá do smerovacej tabuľky záznamy z nižšou cenou. Primárne smerovania sú
známe ako successor routes.
Na výpočet je použitá tabuľka susedov a topologická tabuľka.
Pri výpadku linky, DUAL hľadá alternatívnu cestu v topologickej tabuľke. Pri nenájdení záznamu je
smerovanie označené ako aktívne a sú poslané query pakety na susedné routre požadujúce
topologické informácie. DUAL využije tieto informácie na výpočet successor a feasible successor
routes do cieľa. Po dokončení výpočtu je do smerovacej tabuľky umiestený successor route.
Smerovanie je označené ako pasívne, čo znamená funkčné.
Na udržiavanie správneho stavu linky sa používajú hello pakety posielané každých 5 sekúnd.
Pri nájdení nového suseda je zaznamenaná jeho adresa, rozhranie a hold time.
3.3.1.   Postup odstraňovania problémov
Postup pri riešení problémov:

 1. pri analyzovaní sieťového zlyhania stanovým presný problém zlyhania
 2. zhromaždím potrebné fakty
 3. zvážim možné problémy na základe nazbieraných informácií
 4. vytvorím postup na odstránenie potenciálneho problému
 5. implementujem postupne body v plánu a sledujem, či symptómy zmizli
 6. analyzujem výsledok, ak bol problém odstránený, proces je dokončený
 7. ak nebol vyriešený, vytvorím akčný plán a postupujem podľa bodu 4 až do vyriešenia problému

-      pri identifikovaní problému sa pokúsim o riešenie
Príkazy pre riešenia problému:
-     show, slúžia na monitorovanie a izolovanie problémov
-      debug, pomáhajú izolovať problémy z konfiguráciou a protokolmi
Nástroje: ping, traceroute, telnet
Pred spustením debugovacieho procesu si overím, čo už všetko debugujem cez show debugging.
3.3.2.   Odstraňovanie problémov pri RIP
Častý problém je z premenlivou dĺžkou masky (VLSM), RIP v 1 ich nepodporuje. Postup pri odstraňovaní problému pri nedistribuovaní LMSM:

 1. overiť konektivitu na L1 a L2
 2. overenie, či je nakonfigurované LMSM, RIP v1 nepodporuje!
 3. nevhodná konfigurácia RIP 1 a RIP 2
 4. chýbajú sieťové správy
 5. odchádzajúce rozhranie je dole
 6. oznamované sieťové rozhranie je dole

show ip protocols – poskytuje informácie o parametroch a stave aktívneho smerovacieho procesu. Ak nebola sieť zahrnutá do smerovacieho procesu, nebudú posielané aktualizácie debug ip rip – zobrazí informácie o RIP transakciách no debug ip rip, no debug all, alebo undebug all – vypne všetko debugovanie


3.3.3.   Odstraňovanie problémov pri IGRP
Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) je rozšírený vzdialenostný smerovací protokol vyvinutý
Ciscom.
Odlišné črty:

 1. rozšírená škálovatelnosť, je vhodný aj pre väčšie siete
 2. lepšiu metriku, pri výpočte používa oneskorenie, šírku pásma, spoľahlivosť, záťaž. Je prednadstavený až na 100 hopov, maximum je 255.
 3. viacnásobné cesty, môže spravovať až 6 ciest medzi zdrojom a cieľom, čím sa zvyšuje šírka pásma

router igrp autonomous-system – povolenie IGRP smerovacieho procesu network network-number – zahrnutie siete do smerovania show running-configuration a show ip protocols - overenie IGRP konfigurácie Postup odstraňovania problémov:

 1. konektivitu na L1 a L2
 2. overenie čísla AS
 3. zahrnutie siete v smerovacom procese, prípadne nesprávne zadaná sieť
 4. odchádzajúce alebo oznamované rozhranie je dole

debug ip igrp transactions [host ip address] – zobrazenie transakčných IGRP informácií debug ip igrp events [host ip address] – zobrazenie aktualizačných informácií no debug ip igrp – ukončenie debugovanie IGRP
Pri nedosiahnuteľnej sieti IGRP routre posielajú susedom triggered updates, tí odpovedajú poison reverse updates.
3.3.4.   Odstraňovanie problémov pri EIGRP
router eigrp autonomous-system – povolenie EIGRP smerovacieho procesu, číslo AS musí byť
rovnaké na všetkých routroch, ktoré chcú navzájom komunikovať
network network-number – zahrnutie siete do smerovania
show running-configuration a show ip protocols - overenie IGRP konfigurácie
Niektoré možné príčiny, prečo EIGRP nepracuje:


cisco

cisco

 1. konektivitu na L1 a L2
 2. overenie čísla AS
 3. linka môže byť preťažená alebo dole
 4. odchádzajúce alebo oznamované rozhranie je dole
 5. povolená autosumarizácia pri podsieťach
 6. no auto-summary, zakáže autosumarizáciu

3.3.5. Odstraňovanie problémov pri OSPF
Open Shortest Path First (OSPF) je protokol stavu linky.
show ip ospf neighbor – používané pri riešení problémov od susedov
debug ip ospf events – zobrazí informácie založené na udalostiach od susedov, prúdových
informáciách, výbere Designated router, výpočte Shortest path first (SPF)
Ak router nie je vidieť OSPF susedmi:
-     overiť, či oba routre majú rovnakú sieťovú masku, OSPF hello interval a delay
-      overiť, čo oba routre sú súčasťou rovnakej oblasti
debug ip ospf packet – zobrazí informácie o každom OSPF pakete
cisco